Gebruiksvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden SmartWithFood online voedingscoach (hierna: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de Gebruiker van de SmartWithFood Online voedingscoach en SmartRetail. Door de SmartWithFood Online voedingscoach te raadplegen of op eender welke wijze te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker dat de Algemene Voorwaarden SmartWithFood Online voedingscoach van toepassing zijn.

Indien de Gebruiker niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden SmartWithFood Online voedingscoach, is een verdere raadpleging en/of een verder gebruik van de online voedingscoach onmogelijk.


Identiteit uitgever en beheerder SmartWithFood Online voedingscoach


SmartRetail SmartRetail BV 

met maatschappelijke zetel te B-1500 HALLE, Edingensesteenweg 196, 

BTW-BE-0640.760.224, RPR Brussel


Klantendienst De Klantendienst van SmartRetail is bereikbaar per e-mail via contact@smartwithfood.com of per post op Edingensesteenweg 196, 1500 HALLEDefinities


Gebruiker De Gebruiker is een meerderjarige natuurlijke persoon die de SmartWithFood Online voedingscoach raadpleegt. Het is de Gebruiker enkel toegelaten de online voedingscoach te gebruiken voor privédoeleinden. Een Gebruiker kwalificeert als consument.


Consument Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.Algemene Voorwaarden SmartWithFood Online voedingscoach


 1. Doel van deze Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de Gebruiker de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen bij het gebruik van de SmartWithFood Online voedingscoach.


 1. Dienstverlening: In de SmartWithFood Online voedingscoach kan de Gebruiker vragen stellen over gezond eten (gezond zijnde gevarieerd en gebalanceerd). SmartRetail baseert zijn antwoorden op objectief, wetenschappelijk gevalideerd advies zoals dat van de Hoge Gezondheidsraad.

De SmartWithFood Online voedingscoach verzorgt het ter beschikking stellen van de informatie enkel op een informatieve manier en heeft geenszins als doel bepaalde producten aan te bevelen. 


SmartRetail beoogt slechts de Gebruiker te helpen bij het maken van voedingskeuzes. 


SmartWithFood geeft noch via de SmartWithFood Online voedingscoach noch op enige andere manier medisch advies of een medische diagnose. De Gebruiker moet zich steeds voorafgaand aan de aankoop en consumptie informeren bij gespecialiseerde instanties zoals een arts, apotheker of diëtist wat betreft de risico's die verbonden zijn aan het consumeren van bepaalde ingrediënten, producten, het maken van bepaalde voedingskeuzes of het aanhouden/veranderen van een bepaalde levensstijl voor zijn/haar gezondheid. De informatie die via de SmartWithFood Online voedingscoach wordt aangeboden kan dan ook onder geen enkel beding worden beschouwd als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een arts of een diëtist of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of dieetleer. De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij/zij de SmartWithFood Online voedingscoach nooit zal gebruiken ter vervanging of ter validatie van een advies van of consultatie bij een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

De informatie die in de SmartWithFood Online voedingscoach voorkomt, schrijft geen eigenschappen toe aan levensmiddelen inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een menselijke ziekte, noch maakt zij toespelingen op dergelijke eigenschappen, zodat de informatie ook niet op deze wijze kan worden geïnterpreteerd.


 1. Oorsprong van gegevens omtrent Gebruiker: SmartRetail baseert zich voor de dienstverlening binnen de SmartWithFood Online voedingscoach enkel op de gegevens die de Gebruiker heeft ingegeven. De juistheid of toepasselijkheid van deze gegevens wordt niet gecontroleerd.


 1. Aansprakelijkheid SmartRetail: Hoewel de SmartWithFood Online voedingscoach uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het verlenen van voedingsadvies, is het toch mogelijk dat het voedingsadvies of de informatie onvolledig, niet correct, niet geschikt voor een specifieke situatie of niet volledig of up-to-date is. Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van SmartRetail, haar aangestelden of lasthebbers, zal SmartRetail en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers zal te allen tijde beperkt zijn tot de bedragen die gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die door SmartRetail werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximaal 20.000,00 EUR per schadegeval maar is beperkt tot 200.000,00 EUR per jaar voor alle schadegevallen samen.

De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor de wettelijke aansprakelijkheid van SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van hun doen of nalaten.


 1. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker: De Gebruiker vrijwaart SmartRetail en haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers van en stelt SmartRetail schadeloos voor alle schade, aansprakelijkheid en/of kosten voortkomend uit enig onrechtmatig gebruik van de SmartWithFood Online voedingscoach, uit het ingeven van onjuiste of onvolledige informatie of het op een andere manier schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.


 1. Toegang en gebruik van de SmartWithFood Online voedingscoach: Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk zijn geplaatst.
  De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de SmartWithFood Online voedingscoach op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen. 


 1. Intellectuele eigendomsrechten: Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van de SmartWithFood Online voedingscoach zijn en blijven de exclusieve eigendom van SmartRetail en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het modelrecht, het octrooirecht, het databankenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, en/of andere intellectuele eigendomsrechten of exclusiviteitsrechten.), hetgeen door de Gebruiker wordt erkend en aanvaard. Door de SmartWithFood Online voedingscoach te gebruiken, verkrijgt de Gebruiker daarop geen enkel recht.


 1. Gebruik van de online voedingscoach: De Gebruiker is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee SmartRetail zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Gebruiker bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Gebruiker aanvaardt dat SmartRetail niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van de SmartWithFood Online voedingscoach, hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. SmartRetail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/online voedingscoach van SmartRetail houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van (de inhoud van) die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur. De Gebruiker moet steeds de toepasselijke voorwaarden en/of disclaimers raadplegen van deze andere websites/apps.


 1. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden SmartWithFood Online voedingscoach nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden SmartWithFood Online voedingscoach als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert.

Het feit dat SmartRetail nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

SmartRetail behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden SmartWithFood Online voedingscoach, zal de Gebruiker hiervan steeds op de hoogte worden gebracht en zal worden gevraagd deze opnieuw te aanvaarden indien hij/zij verder gebruik wenst te maken van de Online voedingscoach.


 1. Vragen of klachten: De Gebruiker kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal bij een verder conflict het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht.

Woont de Klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer de Klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online kwesties ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn/haar eigen taal.


 1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het verlenen van de diensten zoals omschreven binnen deze Algemene Voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. De bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker is uitermate belangrijk voor SmartRetail. SmartRetail maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Gebruiker te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

SmartRetail verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen of kan worden opgevraagd via de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. 

Lincom261.547.311