Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 31 maart 2020

1. INLEIDING

Je persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens steeds je rechten te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese regels inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens van jou als gebruiker (hierna: “jij”, “je” of “jouw”) die in het kader van de website SmartWithFood, de online voedingscoach” (hierna: “online voedingscoach”) worden verzameld.


Deze privacyverklaring moet samen gelezen worden met onze Algemene Voorwaarden. Zij maken een onlosmakelijk geheel uit. 

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De online voedingscoach wordt beheerd door SmartRetail BV, met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0640.760.224 RPR Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (BTW BE 0640.760.224) (hierna “SmartRetail”, “wij” of “ons”), die tevens de verantwoordelijke is voor de verwerkingen van persoonsgegevens onder online voedingscoach.


Onze data protection officer (vanaf hier: DPO) kan je bereiken op onze vestiging te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (Blok K) en via: dpo@smartwithfood.com

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VOOR WELKE DOELEINDEN?

3.1 IP-adres en inhoud van het gesprek

Wanneer je gebruik maakt van de online voedingscoach verwerken we de inhoud van het gesprek en je IP-adres. 

De inhoud van het gesprek en je IP-adres verwerken we om door middel van de online voedingscoach je algemene voedingsinformatie te verstrekken en je te helpen bij het maken van voedingskeuzes aan de hand van wetenschappelijk erkende adviezen. 

De inhoud van het gesprek kan, bijvoorbeeld bij een veel voorkomende vraag, na het anonimiseren van je persoonsgegevens gebruikt worden voor onze FAQ. 

Daarnaast wordt het IP-adres gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren (zoals visits, open chats, aantal vragen gesteld, recurring visits, …) 


3.2 Contactgegevens

We verwerken je e-mailadres en/of telefoonnummer enkel met jouw toestemming om contact met je op te nemen om je vragen op een later tijdstip te kunnen beantwoorden. 

Indien je hiermee akkoord gaat, verwerken we je e-mailadres om je onze nieuwsbrief te bezorgen. 


4. ONTVANGERS

4.1 Interne medewerkers

De medewerkers van het projectteam hebben slechts toegang tot je persoonsgegevens voor zover zij dit nodig hebben om hun taak uit te oefenen. Al onze medewerkers tekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst waardoor zij contractueel gehouden zijn om persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven.

4.2 Dienstverleners

Daarnaast verwerken ook de (IT-)dienstverleners die in opdracht van ons optreden je persoonsgegevens. Met hen werden “verwerkersovereenkomsten” gesloten, met het oog op het maximaal beschermen van je persoonsgegevens. Ook hier wordt enkel toegang verleend tot persoonsgegevens indien dit strikt noodzakelijk is voor de online voedingscoach. De medewerkers van de (IT)-dienstverleners tekenen eveneens een vertrouwelijkheidsovereenkomst waardoor zij contractueel gehouden zijn om persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven.


Wij doen beroep op Intercom, een Amerikaanse IT-dienstverlener voor het gebruik van de chat tool. Er vindt vervolgens een doorgifte van persoonsgegevens plaats naar de Verenigde Staten. Intercom is aangesloten bij het Privacy Shield. Meer informatie over het privacybeleid van Intercom kan je hier terugvinden. 

5. BEWAARTERMIJN

We bewaren en verwerken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. 

6. BEVEILIGING

Wij behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We beveiligen onze systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Wij maken daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. 

7. JOUW RECHTEN

Wanneer je een gesprek hebt gevoerd met ons, kan je dit gesprek steeds downloaden. Indien je ons jouw gegevens hebt verstrekt, heb je steeds het recht om kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, beperken en over te dragen in elektronisch formaat of te verwijderen. 


Verder beschik je over het recht om je toestemming met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van je persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping.

8. WIJZIGINGEN

Naarmate de ontwikkeling van online voedingscoach verder evolueert, kan de privacyverklaring wijzigen. Hiervan zullen wij je steeds op de hoogte brengen en hiervoor actief je toestemming vragen.  

9. CONTACT

Indien u vragen heeft omtrent de privacyverklaring, gelieve ons te contacteren: